Icon-Simple/Hamburger/Hamburger Created with Sketch.

Produkt

Ako to funguje

VITIPORT je určený pre všetkých tých, ktorí sa zaoberajú pestovaním viniča na akejkoľvek úrovni: od rodinných vinárstiev až po veľké vinohradnícke domy. Prostredníctvom partnerstiev, VITIPORT taktiež slúži dodávateľom a poradcom v oblasti agro/eko/bio pesticídov.

Personalizované predpovede a odporúčania pre parcelu vášho vinohradu

Po registrácii si uživateľ identifikuje GPS polohu svojej vinice prostredníctvom Google maps (jedno kliknutie na mape). Softvér na pozadí nájde v hustom terestriálnom rastri najbližší zdroj vstupných meteorologických dát (satelitné, radarové datá a data z terestriálnych staníc) a priradí ich k „odkliknutému“ vinohradu.

Presné meteorologické dáta

Sledujeme klimatické parametre abiotických faktorov, ktoré sú kľúčové pre vývojový cyklus a infekčné riziká škodlivých činiteľov pre zvolený vinohrad. Vstupom sú klimatické parametre:

1.

Zrážky

2.

Teplota

3.

Slnečný osvit

Matematické algoritmy

Aplikovaním vlastných a originálnych modelov vývojových cyklov kľúčových škodcov vieme ponúknuť predpoveď na 7 dní.

V súčasnosti portál VITIPORT zaisťuje predpoveď vývojových cyklov a infekčných rizík nasledovných kľúčových škodcov viniča

Obaľovače:

Obaľovač pásový
Obaľovač mramorovaný

Hubové patogény

Peronospóra viniča
Múčnatka viniča
Pleseň sivá

Pre obaľovače ešte pred začiatkom vegetačného obdobia preverujeme či došlo k splneniu podmienok, ktoré určujú priebeh ukončenia zimujúceho štádia a teda nástup prvej generácie. Algoritmus vypočíta na základe vstupných meteorologických dát očakávaný vývoj populácie pre každú konkrétnu fázu vývoja (vajíčko, larva, kukla).

Na základe aktuálnych vstupných meteo-údajov od začiatku vegetačného obdobia sa overuje či došlo k splneniu predpokladov pre ekonomicky významný výskyt hubových patogénov v danom roku (primárna kontaminácia) Pre hubové patogény, algoritmus vyhodnocuje priebeh abiotických faktorov, ktoré určujú stupeň infekčného rizika 7 dní vopred na základe predpovedaných meteorologických údajov (sekundárna kontaminácia).

Predpovede a odporúčania

Na základe meteorologických vstupov a matematických výpočtov, zákazník dostáva informácie o infekčnom riziku hubových patogénov a vývoji živočíšnych škodcov. Model vypočítava najvhodnejší termín aplikácie agro/eko/bio pesticídu pre kazdy patogen a to podľa typu účinnej látky a doby trvania jeho efektívneho pôsobenia. Sedem dňová predpoveď kľúčových abiotických faktorov zaisťuje, že vinohradník dostáva informácie o možnej fytosanitárnej intervencii v dostatočnom predstihu.Predikcia je presná, adresná a biologicky vysoko efektívna, nakoľko je cielená na najcitlivejšie fázy vývoja chorôb a škodcov.